Privacyverklaring

Privacyverklaring Nederlands Fell Pony Stamboek (NFPS)

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het NFPS verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere betrokkenen. Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1 Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

NFPS, Wielstraat 11, 5109 TK ’s Gravenmoer, KvK nummer 40077178. U kunt het NFPS bereiken via info@nfps.nl.

2 Welke gegevens verwerkt het NFPS?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Gegevens van geregistreerde(n) met betrekking tot pony’s & paarden;
  • Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
  • Adresgegevens, eventueel postadres en staladres met betrekking tot stamboekactiviteiten voor geregistreerde(n) pony(’s) en/of paard(en);
  • Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht.

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, vragen, registratie van pony’s, het versturen van uitnodigingen, informatie over diensten en activiteiten van het NFPS.

Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijvingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

Gegevens van geregistreerde(n) worden verwerkt in het kader van onder meer de pony- en paardenregistratie;

3 Verwerkingen van persoonsgegevens

Indien u lid wordt van het NFPS of om een andere reden persoonsgegevens aan het NFPS verstrekt, verleent u toestemming om in lijn met deze privacyverklaring en de geldende wet- en regelgeving uw persoonsgegevens te laten verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Niet alle verwerkingen van persoonsgegevens worden door het NFPS gebaseerd op uw toestemming. Een deel van de persoonsgegevens worden door het NFPS verwerkt, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Betrokkenen (waaronder leden) hebben het recht een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van hen door het NFPS worden verwerkt. Wanneer een betrokkene meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan hij een verzoek indienen om de persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken.

Betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

4 Bewaartermijnen

Het NFPS verwerkt de persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van het doeleinde waarvoor zij verwerkt worden, behoudens langere wettelijke bewaartermijnen. Fiscale gegevens worden voor een duur van 7 jaar bewaard, gelet op de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

5 Cookies of vergelijkbare technieken

Het NFPS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het NFPS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Artikelen op deze website kunnen embedded content (zoals videos, foto’s, artikelen, enzovoorts) van andere websites bevatten. Deze andere websites kunnen data van u verzamelen, cookies plaatsen, additionele ‘third-party’ tracking inbouwen en uw interactie met deze embedded content bijhouden.

6 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het NFPS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het NFPS gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

7 Ontvangers

Er zijn enkele externe partijen aan wie wij persoonsgegevens zullen verstrekken, met het oog op de eerder opgesomde verwerkingsdoeleinden en die passen in het kader van de uitoefening van onze activiteiten. 

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes